R o y.E


Search Engine exclusionR o y E r n e r e d:s släktforskning


      Detta är ett försök till registrering och kartläggning av familjer och familjerelationer i Knäred och Hishult och angränsande församlingar.
      Allt material är långt ifrån genomgånget, och uppdateringar sker kontinuerligt.
      Från de tidigaste perioderna är uppgifterna inte överdrivet pålitliga och måste förses med många frågetecken. Många förargliga luckor och fel i källorna innebär risk för felaktiga slutsatser, och på grund av det ganska begränsade namnförrådet kan sammanblandningar heller inte helt uteslutas.
      En hel del felaktiga källuppgifter har kunnat elimineras, men säkert finns fortfarande en mängd oupptäckta, och kanske har nya fel smugit sig in.

      Flera notiser i källorna är direkt motstridiga eller uppenbart orimliga. I vissa fall finns dubblettböcker med divergerande innehåll.
      Likaså kan byar och torp vid olika tider ha olika benämningar, vilket inbjuder till oreda.
      Vissa år saknas helt i kyrkböckerna, men även under flera andra år är anteckningarna ibland märkligt sparsamt förekommande.

      I husförhörslängderna har inte bara många personer fått olika namn och olika födelsetid i olika längder (i bästa fall KAN ett av dessa datum vara riktigt) utan personer med samma namn har ibland fått samma födelsedag eller fått sitt födelsedatum från någon sedan länge avliden.

      Till utgångspunkt för uppdelningen på olika filer (oftast i 20-årsperioder) har vigselåret valts, men eftersom alla vigselår inte är kända har inplaceringen ibland fått ske efter första (kända) barns födelseår.

      Vigsel- och födelsenotiserna har sorterats familjevis efter familjefaderns förnamn (kvinnor utan känd partner och män utan känt förnamn dock i början av varje dokument) samt kompletterats med uppgifter ur andra källor som dödböcker, flyttnings-, husförhörs- och mantalslängder och bouppteckningar; för senare tid också med uppgifter från gravstensinventering och utgivna cd/dvd-skivor samt inte minst Södra Hallands Släktforskarrings fotografering av nyare kyrkböcker.
      Vid flera för- eller efternamn räknas alltid bara det första för alfabetiskt inplacering.

      Ett antal avlidna har (hittills) inte kunnat knytas till någon av familjerna. Och många samband återstår att klara ut.

      Därefter har jag försökt att med ledning av allt detta material knyta samman de olika familjerna, men allt är givetvis på indicier, varför vanlig sund försiktighet tillrådes. Det hela är ett enormt stort pussel, och innan alla bitar kommit på rätt plats, måste kanske vissa uppgifter flyttas om, trots att de för tillfället tycks passa alldeles utmärkt.

      Länsbokstav för bearbetade socknar är inte utskriven.

      Familjeuppställningarna följer detta schema:

  1 - 2 - 3 - 4 - - 5 - 6
  <7>
  8
  oo 9
  10
  {11}
  12
  13 - 14 - 15 -16/17
  18 - 19

  1 - mannens för- och efternamn
  2 - mannens hemvist i vigselbok (om annan än födelseplats)
  3 - mannens födelsedag
  4 - mannens födelseplats
  5 - mannens dödsdag
  6 - mannens dödsplats
  7 - mannens föräldrar och deras vigselår. Bara föräldrar inom <vinkelparentes> återfinnes i materialet
  8 - år för relation och namn på eventuell annan partner till mannen
  9 - vigselförsamling och -datum
  10 - motsvarande uppgifter för kvinnan
  11 - {inom hakparentes} giftoman, om annan än någon förälder är angiven
  12 - år och namn på eventuell annan partner till kvinnan
  13 - barns namn
  14 - barns födelsedag
  15 - barns födelseplats
  16 - barns dödsdag/-plats (plats anges ej för barn under 15 år, om det avlider på födelsestället)
  eller 17 - år för vigsel och partner/s/ (anges bara i födelseförsamlingen)
  18 - barns dopdatum
  19 - barns faddrar (varvid antecknad gudmor placeras först)

      Födelseår utan månad eller datum är beräknat från (ofta osäkra) åldersuppgifter.

      Under de första årtiondena i kyrkböckerna har dop-/begravningsdag fått gälla som födelse-/dödsdag.

      När inte moderns namn angivits i källorna, har det antagits vara samma som senare, om inget tyder på annat.

      Födelseplatsen i görligaste mån korrigerad till föräldrarnas hemvist (dvs för de år då platsen för nedkomsten räknades som födelseplats.

      Stavningen är normerad (utom i enstaka fall där skrivarna varit mer än vanligt konsekventa) och moderniserad, dvs utan onödig dekorativ stavning. Faddrars namn är däremot inte lika hårt normerade, varför olika namnvarianter kan förekomma.

      Asterisk * vid namn/familj visar mina egna förfäder.

      Ringförsedda° namn och orter är supplerade.

      Alla uppgifter är inte kontrollerade mot original och heller inte kompletta.

      Årtal mellan /snedstreck/ visar år i mantalslängd.

      Datum inom (parentes) är förmodat med tanke på föregående datum i källan.

Förkortningar (som kan förekomma kombinerade):
  ad = adopterad
  oo = vigsel
  o / o = skilsmässa
  b = broder
  bg = begravd
  bd = bonde
  d = dräng
  dtr =dotter
  dp = döpt
  dtr = dotter
  f = fader
  fb = fosterbarn
  ges = gesäll
  gm = gudmor
  h = hustru
  hb = hustruns barn
  hmd = hemmadotter
  hmbr = hemmansbrukare
  hmäg = hemmansägare
  hms = hemmason
  hsm = husman
  ihs = inhyses
  kp = kvinnsperson
  kh = kyrkoherde
  kl = klockare
  m = man; moder
  mb = mannens barn
  mlle = (ma)demoiselle
  ndp = nöddop
  nm = nämndeman
  og = ogift
  p = piga
  s = son/syster
  s:n = socknen
  tp = torpare
  åb = åbo
  änk = änka/änkling
  Övriga mer eller mindre märkliga tecken är som hjälp för eget arbete.

      Förhoppningsvis kan dessa sidor kanske vara till någon liten nytta för en eller annan släktforskare, som också har sina anor i Knäred-Hishult och däromkring.

      Samtidigt hoppas jag att de som på mina sidor hittar något till sin forskning också hör av sig med sina egna resultat så att jag får möjlighet att kunna rätta och komplettera. Fler personer kan ju vara intresserade...

      Jag tar alltså med andra ord alltid tacksamt emot allt som gör att fel (förvisso finns sådana!) inte riskerar att spridas vidare.

Skicka inga bilagor via e.post innan du hört av dig...
Oaviserade bilagor och bilder (utom pdf och gedcom) raderas!

Adress, telefon och aktuell epostadress finns på hemsidan.

R o y

< - - -